Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Δικαιολογητικά

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΓΑΜΙΑΣ

 

1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του/της μελλονύμφου

2. Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης του/της μελλονύμφου

3. Βεβαίωση Βαπτίσεως του/της μελλονύμφου (από τον Ναό όπου βαπτίστηκε) 

(ή Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως-Βαπτίσεως, στην οποία όμως να αναγράφεται απαραιτήτως ο Ναός (όνομα-περιοχή) τελέσεως της Βαπτίσεως)

4. Δύο μάρτυρες (όχι συγγενείς) με τις Αστυνομικές τους Ταυτότητες 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΛΕΣΕΩΣ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ

1. Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως του τέκνου

2. Δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας των γονέων

3. Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης του/της Αναδόχου

4. Βεβαίωση Βαπτίσεως του/της Αναδόχου (από τον Ναό όπου βαπτίστηκε)

(ή Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως-Βαπτίσεως, στην οποία όμως να αναγράφεται απαραιτήτως ο Ναός (όνομα-περιοχή) τελέσεως της Βαπτίσεως)

(εάν είναι έγγαμος-η, αρκεί η Ληξιαρχική Πράξη Γάμου του/της Αναδόχου, όπου θα αναγράφεται ο Ναός τελέσεως του Γάμου)

5. Εάν οι γονείς κατοικούν σε άλλη ενορία, απαιτείται μεταβίβαση βαπτίσεως από τον εφημέριο τους.    

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ

 

1. Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως του τέκνου

2. Δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας των γονέων