Πρίν ἀπό κάθε ἀκολουθία (π.χ. Σαραντισμός

ἤ ἔκδοση ἐγγράφου (πχ. Πιστοποιητικό Ἀγαμίας), παρακαλοῦμε νά ἐπικοινωνεῖτε ἐγκαίρως με τούς ἱερεῖς, 

γιά νά ὁρίζεται ἡ ἡμέρα καί ὥρα.