Πρίν ἀπό κάθε ἀκολουθία (π.χ. Σαραντισμός

ἤ ἔκδοση ἐγγράφου (πχ. Πιστοποιητικό Ἀγαμίας), παρακαλοῦμε νά ἐπικοινωνεῖτε ἐγκαίρως με τούς ἱερεῖς, 

γιά νά ὁρίζεται ἡ ἡμέρα καί ὥρα.

Ιερά Μυστήρια

Τρίτη, 01 Οκτωβρίου 2019 09:36

Το Μυστήριο της Βάπτισης

Τρίτη, 01 Οκτωβρίου 2019 09:00

Το Μυστήριο του Γάμου